پیام فرستادن
دستگاه راه راه اتوماتیک خط تولید مقوا راه راه برش دستگاه چاپگر فلکسو

دستگاه راه راه اتوماتیک & خط تولید مقوا راه راه

هیبیماشین آلات بسته بندی SOOMEشرکت لمیتد متخصص درتولید کننده و فروشاز زمان تاسیس در1995، در چین واقع شده است Dongguang Cangzhou. برای سرعت بخشیدن به بهره وری تولید، سه کارگاه تولید با مساحت کارخانه20000 متر مربع،108 کار...
برای اطمینان از عرضه به موقع قطعات مکانیکی، ما مرکز ماشینکاری CNC خود را داریم.تیم تحقیق و توسعه فنی حرفه ای و پرسنل خدمات تجهیزات پس از فروش;...
برای اطمینان از کیفیت تجهیزات، کامل و درست برای برآورده کردن انتظارات مشتری، برای برآورده کردن الزامات مشتری؛ ما یک لیست پذیرش،یا مشتریان را به کارخانه دعوت کنید تا تجهیزات را بپذیرندو تکمیل هر تجهیزات توسط پرسنل پذیرایی ...
نشانی : </div> <!-- <div>--><!-- : --><!--</div>--> <div>تلفن کاری : </div> <div>86-0317-7800708(زمان کار) </div> <div>فکس : 86-0317-7800709</div> </div> </div> <div><a title="HEBEI SOOME PACKAGING MACHINERY CO.,LTD" href=/contactus.html><button name="submit" class="g_q_button" value="">بیش</button></a></div> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </div></div> <div class="cont_main_whole"> <div class="f_email_newsletter"> <div class="cont_wrap"> <p class="tit">عضویت در خبرنامه</p> <p class="content">آدرس ایمیل خود را وارد کنید برای دریافت تمام اخبار، به روز رسانی در ورودی های جدید، پیشنهادات ویژه و تخفیف سایر اطلاعات</p> <form action="/contactnow.html" method="POST" onsubmit="return ischeckemail1()"> <div class="search_box"> <input class="search_input" type="text" id="email_newsletter" name="email" autocomplete="off" placeholder="ایمیل خود را وارد کنید"><button class="search_btn" type="submit">اشتراک</button> </div> </form> </div> </div> <script> function ischeckemail1(){ var email= $("#email_newsletter").val(); var msg = "ایمیل شما نادرست است!"; var isok = 1; if(email.length == 0){ isok = 0; } if (email!= "") { var reg = /^\w+((-\w+)|(\.\w+))*\@[A-Za-z0-9]+((\.|-)[A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z0-9]+$/; isok= reg.test(email); }; if (!isok) { alert(msg); $("#email_newsletter").focus(); return false; }; return true; } </script></div> <div class="cont_main_whole"> <style> .f_footer_navigation .cont_l a{ margin-right: 0; } .f_footer_navigation .f_mid .cont_l a { margin-right: 0; } </style> <div class="f_footer_navigation"> <div class="cont_box"> <div class="f_top"> <div class="cont_l"> <div class="tit">اتصال آنلاین</div> <div class="social_links_list"> </div> </div> <div class="cont_r"> <div class="header_nav_tabs"> <div class="first_dt "> <a title="نقشه سایت" href="/sitemap.html">نقشه سایت</a> </div> <div > <a title="" href="/contactus.html">اطلاعات تماس</a> </div> <div > <a title="" href="/factory.html">کارخانه تور</a> </div> <div > <a title="" href="/aboutus.html">دربارهی ما</a> </div> <div > <a title="" href="/products.html">محصولات</a> </div> <div class="last_dt active"> <a title="" href="/">خانه</a> </div> </div> </div> <div class="clearfix"></div> </div> <div class="f_mid"> <div class="cont_l"> <a href='/privacy.html' rel='nofollow' >سیاست حفظ حریم خصوصی</a> | چین خوب کیفیت دستگاه راه راه اتوماتیک تامین کننده.<br /> © 2019 - 2024 corrugation-machine.com. All Rights Reserved. </div> <div class="cont_r"> <p class="adress"><title></p> <p class="emaile"><a href="mailto:Angie@soomepack.com">Angie@soomepack.com</a></p> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="mobile_site"> <a href="https://m.persian.corrugation-machine.com" title="سایت موبایل"> <span class="glyphicon glyphicon-phone"></span>سایت موبایل</a> </div> </div> <!--sgs--> <div class="f_bot"> <p>آیا می خواهید به دانستن بیشتر در مورد ما ؟ <a title="" href="/contactnow.html">فقط با ما تماس بگیرید</a> </p> </div> </div> </div> </div> <script type='text/javascript' src='/??/js/common.js,/js/hu-common.js,/js/lb-common.js,/js/three-common.js,/js/four-common.js,/js/seven-common.js,/js/custom-common.js,/js/lazyload.js'></script><script type="text/javascript"> (function() {var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = '/stats.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })(); </script><noscript><img style="display:none" src="/stats.php" width=0 height=0 rel="nofollow"/></noscript> <script type="text/javascript" src="/js/guidecommon.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/webim.js"></script> <script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ function loadCommonScript (dir) { var script = document.createElement("script"); script.type = "text/javascript"; script.src = dir; document.body.appendChild(script)};loadCommonScript('/js/ads.js'); var htmlContent = ` <div class="consent__cookie"> <div class="consent__cookie_bg"></div> <div class="consent__cookie_rel"> <div class="consent__close" onclick="allConsentNotGranted()"> <svg t="1709102891149" class="icon" viewBox="0 0 1024 1024" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" p-id="3596" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="32" height="32"> <path d="M783.36 195.2L512 466.56 240.64 195.2a32 32 0 0 0-45.44 45.44L466.56 512l-271.36 271.36a32 32 0 0 0 45.44 45.44L512 557.44l271.36 271.36a32 32 0 0 0 45.44-45.44L557.44 512l271.36-271.36a32 32 0 0 0-45.44-45.44z" fill="#2C2C2C" p-id="3597"></path> </svg> </div> <div class="consent__cookie_box"> <div class="consent__warm">Welcome to corrugation-machine.com</div> <div class="consent__title">corrugation-machine.com asks for your consent to use your personal data to:</div> <div class="consent__itxt"><i><svg t="1707012116255" class="icon" viewBox="0 0 1024 1024" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" p-id="11708" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="20" height="20"> <path d="M768 890.88H256a90.88 90.88 0 0 1-81.28-50.56 94.08 94.08 0 0 1 7.04-99.2A412.16 412.16 0 0 1 421.12 576a231.68 231.68 0 1 1 181.76 0 412.16 412.16 0 0 1 241.92 163.2 94.08 94.08 0 0 1 7.04 99.2 90.88 90.88 0 0 1-83.84 52.48zM512 631.68a344.96 344.96 0 0 0-280.96 146.56 30.08 30.08 0 0 0 0 32.64 26.88 26.88 0 0 0 24.32 16H768a26.88 26.88 0 0 0 24.32-16 30.08 30.08 0 0 0 0-32.64A344.96 344.96 0 0 0 512 631.68z m0-434.56a167.68 167.68 0 1 0 167.68 167.68A167.68 167.68 0 0 0 512 197.12z" p-id="11709"></path> </svg></i>Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development</div> <div class="consent__itxt"><i><svg t="1709102557526" class="icon" viewBox="0 0 1024 1024" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" p-id="2631" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="20" height="20"> <path d="M876.8 320H665.6c-70.4 0-128 57.6-128 128v358.4c0 70.4 57.6 128 128 128h211.2c70.4 0 128-57.6 128-128V448c0-70.4-57.6-128-128-128z m-211.2 64h211.2c32 0 64 25.6 64 64v320H608V448c0-38.4 25.6-64 57.6-64z m211.2 480H665.6c-25.6 0-44.8-12.8-57.6-38.4h320c-6.4 25.6-25.6 38.4-51.2 38.4z" p-id="2632"></path> <path d="M499.2 704c0-19.2-12.8-32-32-32H140.8c-19.2 0-38.4-19.2-38.4-38.4V224c0-19.2 19.2-32 38.4-32H768c19.2 0 38.4 19.2 38.4 38.4v38.4c0 19.2 12.8 32 32 32s32-12.8 32-32V224c0-51.2-44.8-96-102.4-96H140.8c-57.6 0-102.4 44.8-102.4 96v409.6c0 57.6 44.8 102.4 102.4 102.4h326.4c25.6 0 32-19.2 32-32z m0 64H326.4c-19.2 0-32 12.8-32 32s12.8 32 32 32h166.4c19.2 0 32-12.8 32-32s-12.8-32-25.6-32z" p-id="2633"></path> </svg></i>Store and/or access information on a device</div> <div class="consent__txt">Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 135 TCF vendor(s) and 65 ad partner(s), or used specifically by this site or app.</div> <div class="consent__txt">Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by do not consent. Contact our platform customer service, you can also withdraw your consent.</div> </div> <div class="consent__btns"> <span class="consent__btn" onclick="allConsentGranted()">Consent</span> <span class="consent__btn empty" onclick="allConsentNotGranted()">Do not consent</span> </div> </div> </div> `; var newElement = document.createElement('div'); newElement.innerHTML = htmlContent; document.body.appendChild(newElement); var consent__cookie = { init:function(){}, open:function(){ document.querySelector('.consent__cookie').className = 'consent__cookie open'; document.body.style.overflow = 'hidden'; }, close:function(){ document.querySelector('.consent__cookie').className = 'consent__cookie'; document.body.style.overflow = ''; } }; jQuery(function($) { floatAd('#floatAd', 2); }); /*]]>*/ </script> </body> </html> <!-- static:2024-03-29 03:01:11 -->